Termes i condicions

1.Les presents condicions generals d'ús de la página web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de teatreimpro.webnode.es , propietat de BUTACA INQUIETA, amb domicili en Partida Figuera, 2, 25241 Golmes, Lleida (Espanya) i amb Codi d'Identificació Fiscal número 73195437F, d'ara endavant, "l'Empresa", que l'usuari del Portal haurà de llegar i acceptar per usar tots els serveis i información que es facilitin des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

2. Condicions d'ús.

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions especifiques.

3. Modificacions

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser mdoficats.

4. Obligacions de l'Usuari.

L'usuari haurà de respectar en tot momento els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrá utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o contintguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5. Responsabilitat del portal

L'usuari coneix i acepta que el portal no otorga cap garantía de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als posibles danys i perjudicis causats per l'us i utilitzación de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a la información i/o serveis prestats o subministrats per a tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat será del tercer ja sigui proveïdor o col-laborador.

6. Propietat Intelectual i industrial.

Tots el continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protección per la legislació de propietat intel-lectual o industrial, que siguin accesible en el portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legitims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l'autorització de l'empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requireixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit. En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d'ús del portal.

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació serán competents els jutjats i tribunals de Lleida. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitgi efectuar a l'Empresa titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça teatreimpro@gmail.com